NA
Chicago Indianapolis & Louisville (Monon) Ry.
1947aug17