NA
Detroit Ypsilanti Ann Arbor & Jackson Ry.
e-1902jul14