NA
Toledo Fostoria & Findlay Ry. (see also Lima Route)
e-1911aug6